Webbutik

Ryssland - möjligheter och svårigheter vid handel

Sammanfattning

Ryssland är en viktig svensk partner inom handel med fisk-, livsmedels- och
jordbruksvaror. På exportsidan var Ryssland den tredje största svenska marknaden
för sådana produkter 2012 utanför EU. För motsvarande import var Ryssland
trettonde största avsändningsland. Sverige exporterar en stor mängd olika fisk-,
livsmedels- och jordbruksvaror till Ryssland, bland annat oljor och fetter, bakverk
och kaffe. På importsidan märks bland annat etanol, foderråvaror och bär.

Intervjuer med svenska företag som bedriver handel med Ryssland visar att handeln
mellan Sverige och Ryssland har betydande potential att utvecklas i båda
riktningar. För närvarande hindras dock detta av bland annat tullar, krångliga och
föränderliga ryska regelverk, höga administrativa krav och skillnader i standarder.
Intervjuerna visar också att majoriteten av de berörda svenska företagen vill utöka
befintlig handel samt handla med fler sorters varor.

Att Ryssland nu är medlem i Världshandelsorganisationen (WTO) verkar inte ha
förbättrat handelssituationen. Svenska företag har endast märkt små effekter och
då både till det bättre och till det sämre. De åtaganden som Ryssland har gjort i
och med medlemskapet tillämpas i dagsläget inte fullt ut. I vissa fall beror detta på
förekomsten av övergångsperioder, men i många fall gäller det regler som redan
ska ha trätt i kraft. Vi bedömer att anpassningen till åtagandena kommer att ta
relativt lång tid i anspråk och ske gradvis.

Det är inte troligt att något bilateralt frihandelsavtal mellan EU och Ryssland
kommer att kunna slutas under de närmaste åren. Ryssland ingår numera i en tullunion
med grannländerna Vitryssland och Kazakstan. Detta påverkar möjligheten
till förhandlingar, eftersom Vitryssland och Kazakstan inte är medlemmar i WTO
och EU riktar sanktioner mot Vitryssland. Därutöver krävs betydande insatser för
att genomföra Rysslands WTO-åtaganden, vilket kan medföra att landet har
begränsade möjligheter till ytterligare handelslättnader gentemot EU.

Svenska staten kan arbeta på flera sätt för att förbättra handelsmöjligheterna med
Ryssland. Exempel på möjliga åtgärder är att skapa eller underhålla kommunikationskanaler
och rutiner för att lättare kunna bemöta snabba regelförändringar, att
inleda eller upprätthålla samarbete med Ryssland på exempelvis området för sanitära
och fytosanitära åtgärder och att på längre sikt arbeta för ett frihandelsavtal.
Sverige och EU bör inom ramarna för WTO utöva påtryckningar för att Ryssland
ska leva upp till sina åtaganden bättre.

Ryska staten skulle kunna göra mycket för att underlätta handeln. Exempel på
möjliga åtgärder som lyfts fram av svenska företag är att ta fram och tillämpa
enklare och mer förutsägbara myndighetsrutiner, att säkerställa kunskap om
WTO-regelverket hos berörd myndighetspersonal, att underlätta matchning mellan
utländska och ryska företag, samt att översätta sin information till engelska.

Svenska företag kan också själva vidta vissa åtgärder för att förbättra handelsmöjligheterna
med Ryssland. Exempelvis kan de samverka med aktörer som är
verksamma på den ryska marknaden för att dra nytta av deras erfarenheter, delta i
mässor och genomföra studiebesök för att förstå de ryska kunderna och deras
preferenser och säkerställa tillgång på personal med goda kunskaper i ryska.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
64
Utgiven:
2014-01-15
Pris exkl moms:
52 kr
Pris inkl moms:
65 kr
Artikelnr:
RA13:33
Författare:
Fabian Nilsson, Jonathan Lukkarinen
Anvisning: