Webbutik

Väsentligt samhällsintresse? Jordbruksmarken i kommunernas fysiska planering

Kortversion av rapport 2013:35

I denna rapport beskriver Jordbruksverket hur kommunerna tillämpar det lagstiftade skyddet för hushållning med jordbruksmarken och hur länsstyrelserna har tolkat sitt rådgivande ansvar kring jordbruksmarken. Vi beskriver också hur riksintressesystemet påverkar tillämpningen av lagstiftningen och ger en internationell utblick kring hur andra länder skyddar sin jordbruksmark från exploatering.

Rapporten innehåller också bakgrundskapitel som tar upp exploatering ur ett historiskt perspektiv och lagstiftningen kring fysisk planering.

Med rapporten slutredovisar Jordbruksverket regeringsuppdraget att utvärdera tillämpningen av lagrummet 3 kap 4 § miljöbalken (MB 3:4) som inom ramen för plan- och bygglagen (PBL) reglerar när jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
24
Utgiven:
2014-03-21
Pris exkl moms:
32 kr
Pris inkl moms:
34 kr
Artikelnr:
RA13:35k
Författare:
Olof Enghag, Jörgen Persson, Agneta Börjesson, Lennart Gert, Patrik Eklöf, Claes Renström
Anvisning: