Webbutik

Årsrapport fiskeriprogrammet 2012

  • Det svenska fiskeriprogrammet har en budget på ca 55 miljoner euro (490 miljoner kr) EFF-medel från EU och förutsätter en nationell medfinansiering på 50 miljoner euro (450 miljoner kronor). Totalt har 1 829 ansökningar om stöd kommit in under programperioden, år 2007-2012.
  • Av dessa har 1 160 ansökningar beviljats och 747 av dessa har redan slutförts. Från programperiodens början fram till och med år 2012 har totalt drygt 44 miljoner euro (401 miljoner kronor) EFF-medel beviljats. Motsvarande svenska offentliga medel som har beviljats är 40 miljoner euro (361 miljoner kronor). Andelen beviljade stöd motsvarar därmed 82 % av den totala EFF-ramen för programperioden.
  • Drygt 24 miljoner euro har betalats ut i svenska offentliga medel. Totalt har därmed medel motsvarande 54 % av EFF-ramen betalats ut. Utbetalningstakten inom fiskeriprogrammet behöver öka.
  • Den kvalitativa analysen av fiskeriprogrammets utveckling visar att utfallet på indikatorerna för fiskets utveckling, prioriterat område 1, har gett både lönsamhet och ökad tillväxt. Det är dock endast inom ökat skydd och utveckling av akvatiska resurser, prioriterat område 3, som måluppfyllnaden med säkerhet kommer att nås.
  • Trots söktryck och efterfrågan är måluppfyllelsen inte tillräcklig. Jordbruksverket har under 2012 utrett och analyserat utvecklingen inom alla prioriterade områden i fiskeriprogrammet. Detta resulterade i en finansiell ändring av programmet.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
88
Utgiven:
2013-11-04
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
RA13:25
Författare:
Anvisning: