Webbutik

Kommunens möjligheter att bevara och utveckla jordbruksmarkens värden

Jordbruksmark är en ändlig resurs som i ett långt perspektiv kommer att vara ovärderlig för jordens samlade befolkning. Vi behöver därför hitta strategier och åtgärder som bevarar jordbruksmarkerna för framtiden. Kommunerna har här en nyckelroll med sina möjligheter till fysisk planering i översiktsplaner och detaljplaner. Något vi kanske inte alltid tänker på är dock att bevarandet av jordbrukslandskapet bygger på att det brukas.

I följande denna text ges exempel på hur kommunerna kan arbeta för att bevara jordbruksmarken, hålla den i drift och utveckla de värden som finns i jordbrukslandskapen. Kommunernas möjligheter att arbeta proaktivt med jordbruksmark och jordbruksnäringen varierar över landet, bland annat beroende på markägoförhållanden. Därför kan olika verktyg och styrmedel passa olika bra på olika platser.

Läs också om hur många olika värden som kan tillskrivas jordbruksmarken i Jordbruksmarkens värden och om konkreta exempel på hur kommunen kan arbeta för att bevara jordbruksmarkens olika värden i sin fysiska planering i Ett stödverktyg för kommunens arbete med jordbruksmarken.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
32
Utgiven:
2015-06-29
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
OVR357
Författare:
Hillevi Eklund, Krister Sernbo, bearbetad av Jordbruksverket
Anvisning: