Webbutik

Infrastrukturens gräs- och buskmarker, Hur stora arealer gräs och buskmarker finns i anslutning till transportinfrastruktur och bidrar dessa till miljömålsarbetet?

I rapporten undersöks hur stora arealer gräs- och buskmark det finns vid infrastrukturer som järnväg, vägkanter, kraftledningsgator, flygplatser och hamnar. Det är miljöer som inte räknas som jordbruksmark, men som ändå kan vara viktiga som livsmiljöer och spridningsvägar för odlingslandskapets arter. Denna kunskap är viktig vid uppföljning av miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap. Inom projektet har Jordbruksverket även skickat en enkät till aktörerna om hur de arbetar med biologisk mångfald i dessa miljöer. Projektet har finansierats med Naturvårdsverkets miljömålspengar.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
48
Utgiven:
2012
Pris exkl moms:
42 kr
Pris inkl moms:
45 kr
Artikelnr:
RA12:36
Författare:
Magnus Stenmark
Anvisning: