Meny
Webbutik

Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2014, slutlig statistik

I korta drag

Största spannmålsskörden på 17 år

Den totala skörden av spannmål uppgick till nästan 5,8 miljoner ton under 2014 och är därmed den största sedan år 1997. Höstvetearealen ökade med hela 82 % och totalskörden fördubblades. De höstsådda grödorna uppvisade höga skördenivåer jämfört med tidigare år. Hektarskörden av höstvete blev rekordhög på riksnivå.

Raps- och rybsskörden i nivå med 2013 års resultat

Totalskörden av raps och rybs har beräknats till 325 400 ton. Den tangerar föregående års totalskörd och är 10 % större än femårsgenomsnittet. Förhållandevis låga hektarskördar redovisas för vårraps och vårrybs medan hektarskörden av höstraps är i nivå med ett tidigare rekord.

Hög hektarskörd av potatis för stärkelse

Totalskörden av matpotatis uppgick till 551 600 ton vilket är i nivå med 2013 års totalskörd. Totalskörden av potatis för stärkelse ökade med 6 % jämfört med 2013 och uppgick till 270 500 ton. För stärkelsepotatisen var hektarskörden 5 % högre än fjolårets höga hektarskördenivå.

Höga vallskördar 2014

Den totala bärgade skörden av slåttervall har beräknats till 5 224 900 ton vilket är 15 % mer än 2013. Hektarskörden omräknad i hövikt med 83,5 % torrsubstans beräknades till 5 950 kg/hektar för riket som helhet.

Stor skillnad i vallskörd mellan olika typer av företag

Hektarskörden av vall på riksnivå redovisas i år fördelad på olika företagstyper. Företag med mjölkproduktion hade då mer än dubbelt så hög hektarskörd jämfört med småbruk som ofta bara tar en skörd.

 

Här kan du läsa rapporten på Jordbruksverkets webbplats i html-format.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
69
Utgiven:
2015-04-22
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
JO16SM1501
Författare:
Jordbruksverket
Anvisning: